מגיבים לשאלה / יוצרים סקרנות / מביעים עמדה / מסמנים מגמה